رئیس جمهور در قانون جدید رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود رئیس جمهور در قانون جدید رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود

رئیس جمهور در قانون جدید رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود

بازگشت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: در قانون جدید شخص رئیس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان با اختیارات تام مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.