لوبیا قرمز قرقیزستان لوبیا قرمز قرقیزستان

لوبیا قرمز قرقیزستان

بازگشت

لوبیا قرمز قرقیزستان شبیه ترین لوبیا قرمز موجود به لوبیای قرمز ایرانی چه از لحاظ رنگ و چه از لحاظ سایزمیباشد.لوبیا قرمز قرقیزستان خوش رنگ بوده ،نه مثل لوبیای قرمزچینی کم رنگ و کشیده است و نه مثل لوبیای قرمز افریقایی تیره و کوچک