ماش ازبکستان ماش ازبکستان

ماش ازبکستان

بازگشت

ماش ازبکستان از بهترین و مناسب ترین ماش در دنیاست این ماش که به رنگ سبز روشن است . عموما از اوایل مهر ماه فصل برداشت ان در ازبکستان شروع میشود