عدس قزاقستان عدس قزاقستان

عدس قزاقستان

بازگشت

عدس ریزقزاقستان که بیشتر در جنوب این کشورکشت میشود بسیار با کیفیت بوده طوری که با عدس کانادایی ساکسن و ایلیتا از لحاظ کیفیت قابل مقایسه است .هر چند بسته بندی و بوجاری عدس کانادایی بهتربوده ،اما قیمت و طعم خوب عدس قزاقستان باعث شده طرفدار های زیادی پیدا کند